Przedmiot działania

  Do zadań Zarządu Dróg Powiatowych należy: 

1) opracowanie projektów planów rozwoju sieci dróg powiatowych,

2) opracowanie projektów planów finansowych budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony

dróg oraz obiektów mostowych,

3) utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń

zabezpieczających ruch, oznakowania i innych urządzeń związanych z drogą,

1) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu w oparciu o współpracę z Wydziałem

Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim,

2) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych

zadań na rzecz obronności kraju,

3) koordynacja robót w pasie drogowym,

4) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg,

5) prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych,

6) prowadzenie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych,

7) wykonywanie robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających bezpieczeństwo

ruchu drogowego,

8) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez użytkowników,

9) działania zabezpieczające przejezdność dróg w okresie zimowym oparciu o przyjęte

standardy i przyznane środki finansowe,

10) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub

powstającym w następstwie budowy, modernizacji lub utrzymania dróg,

11) wprowadzanie ograniczeń dla ruchu drogowego bądź zamykanie dróg i obiektów

mostowych dla ruchu drogowego oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie

zagrożenie zniszczenia mienia,

12)współdziałanie z samorządami gmin i miast w zakresie przebiegu dróg i organizacji ruchu,

budowy i utrzymania dróg powiatowych,

13) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,

14) sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew, krzewów i innej zieleni oraz ich pielęgnacja w

pasie drogowym poza obszarami zabudowanymi,

15) gospodarowanie gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w zarządzie,

16) uzgadnianie tymczasowej organizacji ruchu oraz opiniowanie stałej organizacji ruchu,

17)wydawanie zezwoleń na umieszczanie i lokalizację urządzeń w pasie drogowym

niezwiązanych z gospodarką drogową,

18) uzgadnianie lokalizacji obiektów budowlanych przy drogach,

19) przygotowanie niezbędnej dokumentacji techniczno-kosztorysowej na planowane remonty

dróg i ulic,

20) przeprowadzanie przetargów na wykonywane robót i innych prac niezbędnych zakresie

gospodarki na drogach powiatowych w ramach upoważnienia Zarządu Powiatu,

21)współdziałanie z jednostkami Policji do spraw ruchu drogowego w zakresie bezpieczeństwa

ruchu,

22)wykonywanie koniecznych zadań z zakresu ratownictwa technicznego na drogach w ramach

współpracy z Państwową Strażą Pożarna, Policja itp.,

23) koordynacja zwalczania skutków w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych

 

 

 

Wytworzył: Agata Hofman, data wytworzenia: 2011-06-22
Wprowadził: Agata Hofman, data wprowadzenia: 2011-10-19
Ostatnia zmiana: Agata Hofman, 2011-10-19

 
BIP